Cybermedia

Cybermedia

  • Click để copy

Tươi sáng cơ đồ đất nước

GS.TS Vũ Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
- 09:04, 29/01/2022

(DNTO) - Thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất phấn chấn, tự hào với sự đánh giá sâu sắc của GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp đó là sự khẳng định trịnh trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đất nước ta ngày càng phát triển, cơ đồ đất nước chưa bao giờ có được như hiện nay. Ảnh minh họa.

Đất nước ta ngày càng phát triển, cơ đồ đất nước chưa bao giờ có được như hiện nay. Ảnh minh họa.

Chúng ta cùng tìm hiểu về việc tạo dựng, bảo vệ và sự lớn lao, tươi sáng của cơ đồ đất nước hiện nay. 

Thật khó để có quan niệm chuẩn xác về cơ đồ đất nước nhưng có thể coi cơ đồ đất nước là thành quả của những sự nghiệp, những mục tiêu, lý tưởng lớn với những giá trị bền vững và ngày càng gia tăng về vật chất và tinh thần.

Cơ đồ đất nước là giang sơn gấm vóc, là lãnh thổ toàn vẹn và độc lập, là một đất nước hùng cường, chế độ xã hội tốt đẹp, nhân dân hạnh phúc. 

Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, ông cha ta đã mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vừa xây dựng cơ đồ đất nước, vừa kiên quyết đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chiến thắng nhiều đế quốc hung hãn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc. 

Nhưng khi thực dân Pháp xâm lược, triều đình nhà Nguyễn đã không giữ được cơ đồ. Phát huy truyền thống yêu nước, các tầng lớp nhân dân ta đã liên tiếp vùng lên chống giặc nhưng tất cả đều bị dìm trong máu lửa.

Sự đô hộ của thực dân Pháp gần một thế kỷ đã chứng tỏ cả giai cấp phong kiến và đại diện cho các thế lực tư sản đã hết vai trò lịch sử, vận mệnh của dân tộc và cơ đồ của đất nước lâm vào tình thế bế tắc, không có đường ra.

Vấn đề bức thiết đặt ra là bằng con đường nào, cách thức nào, tổ chức lực lượng thế nào để đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển. 

Lịch sử đã có lời giải đáp. Hơn ai hết, chính Nguyễn Ái Quốc sau này là Hồ Chí Minh, trong suốt 30 năm trên đường cứu nước, Người đã nhận rõ con đường giành độc lập dân tộc phải là con đường cách mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc đã gieo hạt, gây mầm và tạo dựng sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Với kỳ công của Nguyễn Ái Quốc, Chủ nghĩa Mác Lê-nin kết hợp với phong trào yêu nước và phong trào công nhân Việt Nam chuyển hóa thành sự kiện trọng đại: Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nước ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đó là thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm đổi mới. 

Rõ ràng, chặng đường từ khi có Đảng là chặng đường rất đỗi vinh quang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng cơ đồ đất nước. Thực tế đã chứng tỏ con đường cách mạng giải phóng dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội là hết sức đúng đắn, sáng tạo.

Hiện nay, đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế do Đảng ta khởi xây, lãnh đạo, tổ chức thực hiện rất phù hợp với nhịp bước của thời đại. 

Đổi mới và hội nhập quốc tế là hai nhiệm vụ chiến lược thực hiện mục tiêu chung phát triển cơ đồ đất nước.

Đổi mới và hội nhập quốc tế là hai nhiệm vụ chiến lược thực hiện mục tiêu chung phát triển cơ đồ đất nước. Thành công của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo của đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta.

Cơ đồ đất nước ngày càng lớn mạnh, vững chắc tạo phong độ mới, thế mới, lực mới để Việt Nam vươn tầm, có đủ sức lực và trí tuệ để sánh vai cùng bạn bè thế giới. 

Đất nước ta ngày càng phát triển, cơ đồ đất nước chưa bao giờ có được như hiện nay. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng cơ đồ đất nước ngày càng tươi sáng với mục tiêu cao đẹp: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tin khác

Sự kiện - Bình Luận
Kinh tế thế giới hiện đang ẩn chứa nhiều yếu tố phức tạp đan xen, vừa có sự khởi sắc phục hồi khi sống chung với đại dịch Covid-19, vừa có những thách thức, rủi ro, bất định.
6 tháng
Thời sự - Chính trị
Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, báo chí và truyền thông nước ta lại có dịp nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với Đảng và đất nước trong tình hình mới.
8 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất phấn chấn, tự hào với sự đánh giá sâu sắc của GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp đó là sự khẳng định trịnh trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
8 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Năm 2021 ghi dấu chặng đường 28 năm hình thành, phát triển tổ chức hội và phong trào Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam.
8 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà ta thường gọi là vấn đề tam nông luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.
8 tháng
Doanh Nhân Trẻ